Resultaten uit onze projecten

Praktijkkennis

Erve Mentink is een plek waar kennis voor een toekomstbestendige veehouderij wordt ontwikkeld en getest. Op deze pagina vind je praktijkkennis die we vanuit onze onderzoeken, praktijknetwerken en ervaringen kunnen delen.

Droogtetolerant en biodivers

Kruidenrijk grasland

Sinds 2018 telen wij kruidenrijk grasland op Erve Mentink omdat we onze grasopbrengsten op zandgrond en daarmee onze financiële resultaten willen verbeteren met minder kunstmest. Bovendien geloven we dat een diverser aanbod goed is voor de bodem- en koegezondheid en zien we dat het kruidenrijke grasland meer insecten en vogels aantrekt. Met een lage grondwaterstand en langere en intensere periodes van droogte is het voor ons belangrijk onze grasmat weerbaarder te maken. Met diepwortelende soorten (o.a. smalle weegbree, cichorei en wilde peen) creëren we een robuuste grasmat. Dit geeft betere opbrengsten want de ruw eiwit opbrengst per hectare is hoger dan van gras. Door de inzet van klavers wordt stikstof in de bodem vastgelegd en door de stikstofrijke gewasresten van de stikstofwortelknolletjes zien we een toename van hoeveelheid wormen in de bodem. Onze huidige uitdagingen zijn het in stand houden van de verschillende goede soorten en het verdringen van de onkruiden.

Video: Meer eiwit uit kruidenrijk grasland

Effect van teeltmaatregelen op opbrengst van vlinderbloemigen

Teelt van Lupine, Veldboon, Soja en Erwt

De teelt van eiwitrijke gewassen, zoals vlinderbloemigen, biedt voordelen voor biodiversiteit, bodem en regionale kringlopen. Via de Eco-regelingen uit het GLB wordt het gebruik van vlinderbloemigen gestimuleerd en het sluit aan op de groeiende vraag naar plantaardige eiwitconsumptie. Provincie Overijssel bevordert met het Versnellingsprogramma eiwitteelt en -verwaarding de ontwikkeling van deze teelten. In het teeltseizoen 2022-2023 is bij 42 telers op 145 ha ervaring opgedaan met de teelt van peulvruchten, waaronder veldbonen, lupinen, soja en erwten. De praktische inzichten en trends die de analyse van teeltregistraties heeft opgeleverd staan beschreven in onze kennisdeler en bieden een basis voor het optimaliseren van de teelt van eiwitgewassen.

Kennisdeler over teelt vlinderbloemigen

eiwit van Twentse bodem

Veldbonen

Het telen van vlinderbloemige gewassen kan met een lagere mestgift en levert krachtvoervervangers op. In de Kringloopwijzer telt Eiwit van Eigen Land mee voor de milieuprestaties, in het nieuwe GLB wordt het telen van een kleine hoeveelheid stikstofbindende gewassen gewaardeerd via de Eco-regeling. Genoeg redenen om in Twente de potentie van deze eiwitrijke teelten te onderzoeken. In deze demo is gekozen voor het telen van veldbonen, omdat veldbonen een relatief makkelijke teelt is en daarmee een laagdrempelige start voor de deelnemende melkveebedrijven. Hoeveel snijmais en grasklaver moet er geteeld worden om dezelfde hoeveelheid Ruw eiwit en zetmeel te halen? En hoe verhoudt deze krachtvoervervanger zich tot het aankopen van krachtvoer?

Factsheet Zomerveldbonen

met aandacht voor bodem

Innovatieve snijmaïsteelt

Duurzaam maïstelen betekent aandacht voor bodemkwaliteit, organische stofafbraak, biodiversiteit en bemesting. Deze demo geeft een inkijk in mogelijkheden hoe dit in de maïsteelt toe te passen. In proefstroken is geëxperimenteerd met 3 verschillende vormen van snijmaïsteelt. Variant 1 richt zich op beperkte verstoring van de bodemstructuur. Hier is gekeken naar de impact van keuze in grondbewerking (alleen frezen of frezen i.c.m. ploegen) op de teelt. Bij variant 2 is een vlinderbloemig gewas (in dit geval stokbonen) toegevoegd om meer eiwit van eigen land te halen. Hoe verhoudt zich het extra eiwit tot de andere waarden (kg product, VEM, zetmeel). Voor variant 3 is een alternatief voor kunstmest ingezet, in de vorm van gecoate zaden met Mycorrhiza schimmels. Is kunstmest een vast gegeven of kunnen we voor een vergelijkbaar resultaat de impact op het bodemleven ook beperken met andere vormen van bemesting?

Video: Innovatieve maïsteelt

neem contact met ons op

Samen kennis ontwikkelen

Het ontwikkelen van kennis doen we in samenwerking met verschillende binnenlandse en buitenlandse kennispartners, veevoederproducenten, stallenbouwers, onderwijsinstellingen en collegaboeren. Zo leveren we een actieve bijdrage om Nederland koploper te laten worden in kringlooplandbouw.

Neem contact met ons op het uitvoeren van onderzoek, voor samenwerking in ontwikkeltrajecten en voor excursies.

Contact